zaterdag 19 mei 2018

4493


Zondag 10 Mei Mei  2018
*
4493     WAT ER VERKEERD IS MET DE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT? DE TREKZAKKERIJ!!!!
*
INHOUD: CHRISTENDOM - DEMOCRATIE: om het even de invalshoek van ieder afzonderlijke foto,  het panorama gaat over een en dezelfde menselijke betrachting. Vrede.
Soms wordt aan het woord ‘Vrede’  rond 25 December aan toegevoegd ‘Vrede op aarde aan de mensen van goede wil’. Maar daarvoor moet men wel minstens met twee zjn….

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Pinksteren is, voor wie het zich nog herinnert, de dag der Vurige Tongen De zichtbare inspiratie van de Geest die bij gelegenheid in ieder mens ontwaakt. Sommige mensen vallen daarbij van hub aard of van hun stoel. Die vurige tongen verschenen als flikkerende vlammetjes boven ieders hoofd van de verweesde Leerlingen van de Heer, nadat die voor hun ogen ten Hemel was gevaren. Dit naar het verslag van ooggetuigen. Petrus was toen net aangesteld om de eerste Paus te mogen worden. Want hij was als graniet, een kerel uit één stuk. Die war nodig, het zwaard kon hanteren om iemands oor af te slaan..
Tweeduizend jaar later zijn die vlammetjes er nog altijd, maar ze staan merendeels onder de korenmaat. Het graniet van de steenrots is verworden tot een watterige substantie die zich sedert de Kruistochten als doel heeft gesteld om zich terug te trekken in nieuwe nog aan te leggen catacomben. De fut is er uit.
**
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
**
*
Scheiding Kerk en Staat: schrik-reactie van een meerderheid
*
17 mei 2018
*
De scheiding van Kerk en Staat in Virginia (VS), geschreven door
Thomas Jefferson
**

foto: ©Courtesy of trustees Boston Public Library
*
Hendrik Vuye en Veerle Wouters publiceerden eergisteren een pleidooi om de scheiding tussen Kerk en Staat nog verder door te duwen tot een scheiding tussen maatschappij en religie. In wezen pleiten ze echter om een minderheids deel van de maatschappij uit te sluiten en hen te bestempelen als idioten die geen recht van spreken hebben. De reden — volgens hen — die deze uitsluiting legitimeert: het niet erkennen van de waarden van de Verlichting. Het ontgaat hen blijkbaar echter dat door dit te doen, zijzelf de grootste negationisten van de waarden van de Verlichting zijn.
Ze gebruiken daarbij de gekende demagogische receptuur: enkele voorbeelden die een meerderheid voldoende schrik moeten aanjagen zodat een minderheid als inferieur wordt beschouwd. De geschiedenis leert ons dat die tactiek spijtig genoeg werkt en dat enkel een maatschappij die echt gebouwd is op de waarden van de Verlichting, sterk genoeg is om de schrikreactie van de meerderheid niet te laten uitmonden in een klassenstrijd.
Verlichting en religie: gezworen vijanden?
Iedereen lijkt aan te nemen dat religie en Verlichting gezworen vijanden zijn. Jazeker, er zijn religieuze praktijken die niet hand in hand gaan met de waarden die wij hier in het Westen koesteren en waar velen voor gestreden en geleden hebben. Is het dan achter geen jammerlijke zaak dat we in de zogezegde strijd voor deze waarden, net deze waarden overboord moeten smijten?

Laat ik zelf een voorbeeld nemen aan de geloofs-gemeenschap waar ik deel van uitmaak, namelijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, vaak beter gekend als de mormonen. In onze geloofs-artikelen (noem het zowat de grondwet van onze religie) staat: ‘Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.’ Kan het respect voor de democratie nog beter samengevat worden? Als men een preambule zoekt voor de grondwet, dan kan men ons geloofsartikel misschien als start gebruiken.
Het andere punt waarop zelfs christenen zoals wij worden aangevallen, is de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Ook hier citeer ik uit een proclamatie van onze leiders als ik stel dat man en vrouw de plicht hebben om elkaar als gelijkwaardige partners te helpen.
Een waarde waar andere auteurs — maar niet
**
Vuye en Wouters
— vaak melding van maken als ze religies aanvallen, is het zelfbeschikkingsrecht. Ook in deze zal iedere mormoon u kunnen uitleggen dat wij geloven dat het loutere feit dat we hier op aarde zijn, het gevolg is van een Hemelse Vader die tegen Zijn kinderen heeft gezegd dat het nu wel eens tijd was het hemels nest te verlaten en op eigen benen ervaring te gaan opdoen.
Christenen en mensen-rechten

Christenen die het Evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting.
Christenen die het evangelie in hun hart omvatten, zijn zeker geen tegenstanders van de Verlichting. Ze zouden zelfs nog wel eens de vurigste verdedigers kunnen zijn van de mensenrechten, want uiteindelijk is Christus gestorven om de zwakkeren te beschermen. Hij was diegene die in een vr-ouwonvriendelijke maatschappij een overspelige vrouw niet wilde stenigen, maar begreep dat zij net als mannen verkeerde keuzes kon maken. Hij was ook diegene die stelde dat wat van de keizer was, aan de keizer toebehoorde en dus de wet, indien die niet van een onrechtvaardige bron kwam, moest gerespecteerd worden.
Tolerant Vlaanderen, maar…

Vlaanderen is een tolerant land, maar… lees ik in de bijdrage van Vuye en Wouters. Het past bij de typisch vlaamse zinnetjes hashtag die op Twitter zinnen verzamelt waaronder ‘ik ben geen racist maar’ of ‘met alle respect maar’… Waarbij de maar-bijzin meestal de bevestiging is van de ontkenning waarmee men begint.
Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

Vuye en Wouters bepleiten zin voor integratiebevordering in het onderwijs, maar in werkelijk willen ze schotten plaatsen op basis van waarden die mee de kernidentiteit van iemand kunnen vorderen. Schaf gerust het vak godsdienst af, maar vervang het door het vak ‘godsdiensten’. Laat jongeren kennismaken met religies in allerlei vormen en maak hen bewust van de gevaren die erin schuilen.

Onze maatschappij is niet zo atheïstisch als politici ons nu willen laten geloven, maar eerder agnostisch. Onbekend dus onbemind en ideaal als schaamlapje voor politici die ons een maatschappijbeeld opdringen waarbij een vijandsbeeld wordt gecreëerd. Angst voor een ander werkt altijd goed om zelf aan de macht te komen.
Advertentie
Dossier Catalonië

Als christen roep ik dus op voor een christelijke benadering: heb uw tegenstander lief en bid voor hem. Leer hem kennen en er zal vrede zijn. Dat leunt veel dichter aan bij de waarden van de Verlichting.
David Geens
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
U kreeg hierboven opgediend wat de pot gekookt heeft. Ieder denkt er het zijne van, maar volgens mij is het verstandige taal.
Zodanig dat er misschien boven mijn hoofd ook “n soort waak-vlammetje kon verschijnen. Ja, inderdaad. Onze Westerse Beschaving is, na de Klassieken en de herinnering aan de Germaanse ‘Goden’, groot geworden in hoofdzaak door het Christendom. De Leer van de Zachtmoedige, met fouten, gaven en en gebreken, met hoogten en laagten. Met vallen en opstaan.
Maar sedert de Verlichting, de Franse Revolutie, de verloedering, de zedenverwildering, de opkomst van de ‘Geleide Democratie’, van Meo ’68, van de ongebreidelde immigratie, etc, ets, worden de fundamenten van het Christendom angstvallig geweerd uit elk beslissings-orgaan, meestal ‘Regering’ genoemd.
Waarom zetelt er in geen enkel Parlemt, een vertegenwoordiging van de eredienst? Die mee helpt de beslissingen te nemen, Uiteraard, elk naar Godsvrucht en Vermogen, d.w.z. naargelang ieders draagkracht aan leden die dus in vrede met elkaar leven.
Als evenwichtsoefening kan de Staat dan oiok zitting nemen in het Kerkelijk Bestuur.
Om Vrede te hebben, moet het inderdaad altijd van twee kanten komen.
Als negatief bewijs van deze stelling, brengt ondergetekende de huidige resultaten van onze ‘Beschaving’ naar voor.
Heel de Westerse Wereld is het Noorden kwijt. Er wordt ernaar gezocht in alle mogelijke richtingen, maar het is als een blinde die slaat naar een ei.
Wordt er trouwens niet met recht en reden gezegd, dart Chhristus de allereerste Communist is geweest en dat Pilatus Hem precies daarvoor aan het Kruis heeft gewild….
Ja Ja, Pinksteren is inderdaad de Hoogdag der Verlichting….
**
*
PS
Neen, nogmaals neen! Toeval bestaat niet. En toch moet het lukken, dat gisteren bij dat sprookjesachtige huwelijks feest op Windsor Castle, de Angelicaanse Aartsbisschop  in zijn toespraak tot de verzamelde Groten der Aarde, uitdrukkelijk zei, dat de Kliefde het cement is van alle samenlevingen.
Mij persoonlijk spijt het enorm, dat noch Poetin noch Trump daarbij konden zijn… Of is het zó, dat na de Brexit, het Verenigd Koninkrijk terug als voorbeeld voor de Europese ‘omslag’, als ‘Wede’ zal dienen? Ik mag het VURIG hopen. Ooit waren het toch Ierse monniken die Europa christianiseerden?!
Zou het daarom zijn, dat Ierland bij de EU is gebleven? Omdat de Geschiedenis zich, net als de ‘Vurige Tongen’ der Herniewing, voortdurend herhaalt….
**

*
Digitaliaanse HemelrijkerGeen opmerkingen: